Play video
53

Sjöskog Niclas

"Fler möjligheter - Färre begränsningar"

Jag har arbetat som jordbrukare och mjölkproducent sen 1995. Jag har under hela den tiden också varit aktiv i jordbrukarnas intressebevakning på olika nivåer. Lokalt och regionalt i producentförbundet ÖSP. idag är jag vice ordförande i förbundsstyrelsen. På det nationella planet har jag fungerat som styrelsemedlem i avelsandelslaget Faba och informationsteknologibolaget Mtech. För tillfället är jag vice ordförande i SLC:s fullmäktige och ordförande för SLC:s mjölksamarbetsgrupp. Jag är även medlem i MTK:s mjölkutskott. Även på nordisk nivå har jag haft olika förtroendeuppdrag i VikingGenetics. I senast kommunalval blev jag invald i Pedersöre kommunfullmäktige. Jag är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp, kommunstyrelsemedlem samt vice ordförande i planläggningssektionen.

Name: Sjöskog Niclas
Birthday: 1972
Voting area: Electoral District of Vaasa
Town: Pedersöre
Title: Jordbrukare
Email: niclas.sjoskog@agrolink.fi
Phone: 0405510087
www: https://www.niclassjoskog.fi/

Important political topics

Agriculture and forestry

Jordbruket, skogen, pälsnäringen och maskinentreprenörer. Alla oerhört viktiga näringar för landsbygden.
Jordbruket har en lönsamhetskris som inte har någon motsvarighet så länge jag har levat. Den har många orsaker, till exempel har vi i Finland världens strängaste miljölagstiftning och världens strängast djurskyddslagstiftning. Det här är en sak vi ska vara stolta över, men att vi sen konkurrerar på samma marknad med produkterna utan att få betalt för alla de krav lagarna ställer är oacceptabelt. Men den största orsaken är obalansen i livsmedelskedjan, och den går endast att påverka med lagstiftning. Var finns logiken i att den som gör mest får minst? Där har jag kunskapen och viljan att förändra.
Skogen är vår största naturtillgång i Finland. Den har inte kommit av sig själv, utan genom långsiktigt arbete och investeringar i skogsskötsel har Finlands skogsägare lyckats fördubbla avkastningen de senaste 50 åren. Nu finns det krafter i rörelse som vill begränsa avverkningarna i skogen, med en direkt vetenskapsfientlig syn där de tror att man genom att begränsa avverkningarna binder mera koldioxid. Sanningen är precis tvärtom, men det gamla ordspråket att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger blir sanning stämmer tyvärr. Jag vill arbeta för att vetenskapliga argument och sunt förnuft används som grund för beslut.
Pälsnäringen i Finland är bäst i världen på djurskydd, kvalitet och certifierade produkter. Det finns rörelser som motsätter sig näringen. Och trots att de är väldigt få till antalet så får de enorm massmedial synlighet. Det de inte säger är att användningen av päls ökar i världen. Ett förbud skulle bara flytta produktionen till länder med obefintligt djurskydd. Pälsnäringen är en näring vi ska vara stolta över och som jag vill befrämja.

Read more about our election platform ›

A living countryside

Vägarna och annan infrastruktur är den absolut viktigaste grundförutsättningen för att kunna verka och leva på landsbygden. Det system som finns idag med konkurrensutsättning av jättelika områden för vägskötsel har visat sig inte vara ett fungerande system. När områdena är så stora de är idag, begränsas konkurrensen till ett fåtal stora företag som kan ge offert. De har i sin tur underleverantörer som utför arbetet. Det är det stora företaget som ger order när underleverantörerna ska göra arbetet och hur. Resultatet blir att vägskötseln blir enligt minimikraven, eller under det. Systemet måste byggas om så att staten får vad den betalar för. Som boende vid en statlig grusväg vet jag det mesta om dålig vägskötsel. Annan service som skolor, dagvård och åldringsvård är också livsviktigt för landsbygden.
Företagen är grunden för vår välfärd. De flesta företag är små och medelstora. Och många av dem finns på landsbygden. Finland har blivit ett land där vi detaljstyr och reglerar allt som görs. Det här är dåligt för samhällsutvecklingen, allt som inte är tillåtet kan inte vara förbjudet. Jag har en slogan som lyder fler möjligheter – färre begränsningar. När det gäller företag vill jag till exempel ha möjlighet till lokala avtal. Mera sunt förnuft och mindre detaljstyrning. Det här vill jag arbeta för.
Vargen är ett rovdjur som återvänt efter att ha varit utrotad från västra Finland i snart 150 år. Det skydd vargen har i lagstiftningen idag är rent absurt. Vargen är mera skyddad än människorna. Det finns en orsak till att våra förfäder utrotade vargen i slutet av 1800 talet, och den orsaken var inte att det lät sig göras lätt, eller för nöjes skull. Orsaken var att vargen är farlig för människan. Människors säkerhet måste vara högre prioriterad än skydd av ett djur som inte är utrotningshotat. Jag var initiativtagare till vargdemonstrationen i Vasa den 11 juni förra året, och jag vill fortsätta arbeta för att människors trygghet och säkerhet ska vara viktigare än vargens.
Den generation som började bygga upp vårt land och det välstånd vi har idag efter våra krig 1939-1944 är idag pensionärer. De som var barn under kriget och under efterkrigstiden födda är dagens pensionärer och de som ofta har de lägsta pensionerna. Landsbygdens kvinnor är en stor del av de pensionärer som aldrig fått chansen till ett eget yrkesliv och därmed inte heller kan ha arbetspension. De har gjort det land vi har idag rikt, och vi måste prioritera de lägsta pensionerna när vi gör förändringar i systemen, det här vill jag arbeta för.

Read more about our election platform ›

Global warming

De åtgärder som Finland vidtar för att bromsa klimatförändringen måste basera sig på fakta, inte på tyckande. Orsaken till de höjda nivåerna av koldioxid i atmosfären är användningen av fossila bränslen. Ändå tas i media huvudsakligen upp andra saker, som till exempel konsumtionen av kött. Med en näst intill religiös fanatism skuldbelägger man folk om än det ena, än det andra. Man uppfinner nya ord som till exempel klimatångest.
Vi ska värna om vår miljö, och vi ska göra det med vetenskapliga belägg och sunt förnuft. De gröna näringarna är lösningen på problemet, inte orsaken. Jord och skogsbruket är de enda näringar som binder koldioxid. Och här finns också lösningarna, till exempel biogas som drivmedel för bilar och en ökad användning av trä som byggnadsmaterial vilket binder koldioxid för en mycket lång tid.
Ofta hörs uttryck som våra skogar, som om skogarna vore något som ägs av samhället. Äganderätten är en grundläggande byggsten i ett fritt och demokratiskt samhälle. Det man äger sköter man också om. Det finns bevis på det här, till exempel den enorma ökningen av virkesmängden i Finlands skogar hade aldrig skett utan den privata äganderätten. Vi ska inte på något sätt förringa miljöproblemen, men ibland är det bra att sätta saker i perspektiv.

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more