Play video
283

Westerholm Anita

"Jag vill se ett mera välmående och jämställt Finland med högre sysselsättningsgrad och där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg - för det är jag beredd att arbeta hårt!"

Jag heter Anita Westerholm och är en hängiven, positiv och tålmodig juridik- och ekonomistuderande som gärna tar ansvar och vill vara med och föra Finland framåt. Jag är född och uppvuxen i Ekenäs, Raseborg. Idag är jag en flitig användare av VR och kustbanan då jag sedan våren 2017 är stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsens andra vice ordförande i Raseborg och således tillbringar mycket tid i Raseborg men samtidigt ser till att mina studier i Helsingfors framskrider. Min vardag innehåller förutom politik och studier tid med mina nära och kära samt motion i form av promenader och gymträning.

Jag kandiderar i vårens riksdagsval för att det i riksdagen behövs personer med sunda värderingar, stort kunskapsintresse, stark samarbetsvilja och entusiasm.Viktiga ledord för mig är välmående, jämställdhet, jämlikhet, trygghet, delaktighet och rättvisa. Jag vill se ett mera välmående och jämställt Finland med högre sysselsättningsgrad och där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg - för det är jag beredd att arbeta hårt!

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig!

Name: Westerholm Anita
Birthday: 1995
Voting area: Electoral District of Uusimaa
Town: Raseborg
Title: Juridik- och ekonomistuderande
Email: anita@anitawesterholm.fi
Phone: +358440557565
www: http://www.anitawesterholm.fi/
Member in:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Important political topics

Security

Polis- och rättsväsendet måste garanteras tillräckliga resurser

Jag vill se ett Finland där varje individ känner sig trygg, blir jämlikt bemött och där det grundlagsstadgade rättsskyddet förverkligas. För mig betyder trygghet att jag vet att jag kan vända mig till en myndighet och får den service jag är i behov av på såväl svenska som finska och inom skälig tid. En förutsättning för trygghet är att polis- och rättsväsendet garanteras tillräckliga resurser för att utföra sina uppgifter. Till följd av inbesparingar har antalet poliser i Finland minskat under de senaste åren och idag har vi ca 7200 poliser. Jag vill se ett Finland där säkerheten upprätthålls i hela landet, både på landsbygden och i städerna, och där polisväsendet garanteras tillräckliga resurser för att sköta larmuppdrag, utreda brott och göra förebyggande arbete. För att rättsskyddet ska förverkligas måste även rättsväsendet garanteras tillräckliga resurser.


Flera skyddshemsplatser och bekämpa våld

Jag vill att vi i Finland aktivt bekämpar våld och efterlever det vi förbundit oss till genom undertecknandet av Istanbulkonventionen, som trädde i kraft i augusti år 2015. Syftet med konventionen är bland annat att skydda kvinnor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. I Finland tillämpas konventionen även på män och pojkar som utsätts för våld i hemmet.

I enlighet med artikel 23 i Istanbulkonventionen ska Finland vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att garantera att det finns ett tillräckligt antal lämpliga och lättillgängliga skyddade boenden så att brottsoffren ska vara trygga. Skyddshemstjänster är avsedda för personer som hotas/har hotats av eller har upplevt våld i nära relationer. Enligt rekommendationer av Europarådets arbetsgrupp borde Finland ha en skyddshemsplats per 10 000 invånare, det vill säga 500 platser. Idag är antalet betydligt lägre än så, under 150 stycken. Tillgängligheten måste också tas i beaktande – avstånden till skyddshemmen får inte vara för långa. År 2017 skickades 1723 personer vidare till ett annat skyddshem för att det första var fullt. Denna problematik drabbar främst kvinnor och barn. Det är inte acceptabelt, flera skyddshemsplatser behövs!


Revidering av sexualbrottslagstiftningen

Jag vill bland annat se att våldtäkt definieras utifrån bristande samtycke och att ett samtyckeskrav införs i strafflagens 20 kap 1 §. En lagändring skulle vara mer i linje med den finska värdegrunden och förutspås ha en normativ inverkan och tydligt signalera att den sexuella självbestämmanderätten inte under några omständigheter får kränkas, att det endast är fråga om sex i de fall då samtliga deltar av fri vilja. Idag finns det en risk att offren inte vågar tro på en fällande dom om inte synligt våld kan påvisas och som en följd låter bli att anmäla. Att lagen tydligt signalerar att det är fråga om våldtäkt om inte samtycke givits kan därmed leda till att offret känner mindre skuld och ett större mod och på så vis kan även anmälningsbenägenheten stiga.

Jag nöjer mig dock inte med en lagändring utan det behövs även mera resurser till förebyggande arbete och förundersökningen vid våldtäktsbrott ska effektiveras. Vidare ska kompetensen gällande sexualbrott och hur man bemöter offren stärkas och handläggningstiderna förkortas.

Read more about our election platform ›

More together

SFP ELECTION PLATFORM 2019

Read more