Säkerhet förutsätter samarbete

Ett trovärdigt, nationellt försvar

Finland ska vara aktivt inom det internationella samarbetet, med målsättningen att skapa fred, trygghet och stabilitet. Det gör vi som en aktiv part i det nordiska, europeiska och transatlantiska samarbetet samt som medlem i FN- och OSSE. Vi ska vara en aktiv fredsmedlare och konfliktlösare och delta i internationella krishanteringsoperationer, både militära och civila, med vår
sakkunskap.

Vår försvarspolitik ska basera sig på ett trovärdigt nationellt försvar. Den allmänna värnplikten är en grundbult i det finländska försvaret. Finland utvecklar det militära samarbetet med Nato eftersom det är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla och utveckla vårt nationella territorialförsvar. Att aktivt delta i internationellt samarbete ligger i Finlands intresse och är en del av vårt globala ansvar.

Vi vill…

  • att den allmänna värnplikten bevaras och utvecklas
  • att uppbådet är gemensamt för alla i åldersklassen, oberoende av kön
  • att försvaret har ett modernt och tillräckligt material
  • se Finland som en aktiv freds- och demokratibyggare även i fortsättningen
  • se att det nordiska försvarssamarbetet fördjupas
  • respektera Ålands särskilda position som ett demilitariserat område och använda Ålandsexemplet som en förebild i krishanteringen
  • trygga Nylands Brigads ställning

Norden – tillsammans är vi starkare


Ett trovärdigt, nationellt försvar Finland ska vara aktivt inom det internationella samarbetet, med målsättningen att skapa fred, trygghet och stabilitet. Det gör vi som en aktiv part i det nordiska, europeiska och transatlantiska samarbetet samt som medlem i FN- och OSSE. Vi ska vara en aktiv fredsmedlare och konfliktlösare och delta i internationella krishanteringsoperationer, både...

Läs mer