Spela video
257

Bergenheim Sean

""Fungerande Familjeliv""

Jag kommer från Esbo och därför känns det naturligt att ställa upp för SFP i Nyland. Jag är en f.d. NHL-spelare som för tillfället arbetar som företagare samt inom mediebranschen. Jag prioriterar ett fungerande familjeliv och vill jobba för ett Finland med hälsa och miljö i fokus. Barnfamiljer behöver mer stöd och en bättre fungerande vardag. Våra barns utbildning måste säkras och förbättras efter alla inbesparingar.

För SFP är kvalitet i undervisningen prioritet nummer ett. Kompetenta lärare skapar utbildningen och inspirerar eleverna. Vi ska se till att utbildningen - från dagvård till högskola - blir avgiftsfri i framtiden. Jag brinner också för att göra hälsofrämjande eftermiddagsverksamhet till varje barns skolvardag och vill jobba hårt för att minska på nätmobbning.

Namn: Bergenheim Sean
Födelseår: 1984
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Esbo
Titel: Fd. NHL-Spelare, Företagare, Media
E-post: sbergenheim@sfp.fi
www: https://www.sbergenheim.fi

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

FAMILJEN - FUNGERANDE FAMILJELIV
Familjepolitikens grundläggande mål är att skapa starka, självständiga barnfamiljer och trygga barn.
Barnfamiljerna behöver mer stöd och en smidigare vardag. Familjen är med sin omhändertagande och fostrande roll Finlands viktigaste gemenskap. Därför ska vi kämpa för att upprätthålla utmärkta tjänster och skyddsnät kring barnfamiljer. Här är tre punkter om min familjepolitik:
HÄLSOFRÄMJANDE EFTIS för alla: Jag brinner för att göra hälsofrämjande eftis till varje barns skolvardag. Eftisverksamhet som fokuserar på aktiviteter, avslappning och hälsosamma mellanmål ska nå fler skolbarn.
Det betyder fler roliga lekar, mindre ensamhet och mer kvalitetstid för familjen då föräldrarnas arbetsdagar inte bryts. Samarbetet mellan kommunerna och föreningarna blir allt viktigare i framtiden.
AVGIFTSFRI DAGIS för över tre åringar: Varje barn över tre år ska ges rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik. Vi vill att över 90 % av finländska barn deltar i dagisen. Förutsättningarna till en lyckad skolgång skapas redan i dagisåldern. Dagisverksamheten stöder barnets utveckling och inlärning. Varje barn ska få en god start på livet som självständiga och samarbetande individer. Dagis ska också vara hälsofrämjande. Fyra timmar avgiftsfri dagis erbjuder samtidigt större flexibilitet att kombinera familjeliv och arbete samt att ta emot deltidsjobb.
FÖRÄLDRALEDIGHET i 18 månader: Möjligheterna till en ordentlig pappaledighet ska öka och mammornas ställning ska förbättras både hemma och i arbetslivet. SFP:s 6+6+6-modellen ger tillsammans 18 månader föräldraledighet där familjen får välja vem som är hemma i en sexmånadersperiod åt gången – eller den modell som passar bättre.
Mångfalden av familjeformer ska tas i beaktande och ensamförsörjarnas situation ska förbättras genom att höja barnbidragets ensamförsörjartillägg.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

UTBILDNING - SLUTA SPARA PÅ UTBILDNINGEN
Skolpolitikens grundläggande mål är att garantera lika möjligheter och öka den sociala jämlikheten.
För mig och SFP är kvaliteten i undervisningen prioritet nummer ett. Alla som går ut grundskolan ska ha goda kunskaper i att läsa, räkna och skriva för att kunna studera vidare. Det är viktigt att hålla fast vid principen att utbildningen förblir avgiftsfri från dagis till högskola.
Staten ska fortsätta stöda byggandet av trygga skolor, med god inomhusluft och trygga utrymmen. Skolor med dålig inomhusluft kan vi inte tolerera. Det drabbar lärandet och trivseln på ett mycket direkt sätt.
ATTRAKTIVT LÄRARYRKE: Finland ska se till att läraryrket fortsätter att vara ett attraktivt karriärval för att locka unga till branschen. Vi behöver attraktiva anställningsvillkor och en konkurrenskraftig lön. Det är viktigt, eftersom kompetenta lärare också behövs i framtiden för att sprida kunskap till våra barn. Kompetenta lärare skapar utbildningen och inspirerar eleverna. Jag vill samtidigt se till att lärarna får rätt att direkt ingripa i mobbning och bråk. Skolans ansvar för mobbning på nätet måste klargöras och förstärkas.
Vi behöver mer assistenter, skolkuratorer och psykologer i våra skolor.
DIGITALT KUNNANDE: Digital kompetens är en förutsättning i dagens arbetsliv. Vi ska se till att alla hänger med i den digitala förändringen så att alla kan använda digitala tjänster. Fortbildning och kompetensutveckling i digital kunnighet ska få mer resurser.
Vi måste också vara öppna för idén att införa programmering i skolan.
SPRÅKINLÄRNING: Finland behöver mer språkkunskaper, inte mindre. Svenskan är en viktig del av vår konkurrenskraft och står i en nyckelroll för våra Nordiska möjligheter.
Våra språkkunskaper är en nationell framgångsfaktor och flerspråkigheten ska ses som en rikedom. Vi ska också se till att satsa på invandrarnas språk- och samhällskunskaper, för att lyckas med bättre integration.
HÖJ PÅ STUDIESTÖDET OCH INKOMSTSGRÄNSERNA: Studerande ska inte bestraffas för flit och arbete. Finland borde antingen höja på studiestödet till 2015 års nivå eller höja på studiestödets inkomstgränser. Det är inte en bra idé att skuldsätta studerande. Studerandes jobb är att studera och de ska kunna leva utan att vara tvungna att lyfta lån.
Studiepenningens höjning minskar på behovet av statsborgen för studielån.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

HÄLSA
Mitt grundläggande mål för vår hälsopolitik är förbättra folkhälsan för bättre välmående och mindre sjukdomar.
En god hälsa genom motion, mat och mental hälsa får finländarna att må bättre och minskar samtidigt på kostnaderna inom vården. Vi ska också se till att samarbetet mellan hälsocentralerna och sjukhusen blir smidigare.
Vi ska arbeta för att förkorta vårdköerna, öka valfriheten och patienternas tillfredsställelse med sin vård.
Därtill vill jag se att vår vård blir bättre på att uppmärksamma indikatorer på våld i nära relationer.
Det viktigaste för mig är förebyggande hälsoåtgärder och kvalitet i vården. Vi ska sätta starkare fokus på kost, motion och sömn i skolan och arbetsplatserna. Vi ska äta och dricka mindre socker, röra på oss mer och vara mindre beroende av smarttelefonerna.

MOTION: Jag vill satsa på hälsofrämjande dagis och eftis, garantera åtminstone en hobby för varje barn och förbättra arbetshälsan. Hälsofrämjande dagis och eftis sätter fokus på goda levnadsvanor med roliga aktiviteter, avkoppling och hälsosam mellanmål.
Hobbygarantin innebär att barn i låginkomstfamiljer ska garanteras åtminstone en hobby i lokala aktivitetsföreningar. Bättre arbetshälsa betyder att vi satsar på god arbetsmiljö som förbättrar livskvaliteten och minskar på sjukfrånvaron. Arbetsgivarna ska locka till motion genom gemensam rörelse eller sportförmåner och satsa på ergonomin i kontoren. Därtill vill jag stöda idén att skoldagen innehåller åtminstone en timme motion.
Satsningar på hälsofrämjande verksamheter innebär stora vinster för folkhälsan. Finland ska lägga mer fokus på motion i skolan, på arbetsplatserna och äldreomsorgen. Samhället ska uppmuntra till spontan rörelse. Därför ska kommunerna ha gott om platser för uteaktiviteter, idrott och kultur.

MAT: Kost, sömn och motion är nyckeln till goda levnadsvanor. Vi ska locka till att minska på mängden socker och öka på mängden frukt och grönt. Vi ska stöda näringsrikt ätande med mer frukter, bär och grönsaker på tallriken. Kunskap om hälsosam mat är viktigt för att kunna ta ansvar för sin hälsa. Det ska bli enklare och billigare att välja mat som är ekologisk, närproducerad och vegetarisk då vi handlar mat.
Kostnaden för hälsosam mat måste bli billigare för att locka finländare till hållbara levnadsvanor. Därför ska landsbygden stödas, eftersom städerna behöver landsbygdens klimatvänliga mat.
Vi skall sporra människor att köpa frukter och grönsaker, men däremot höja skatterna på sötsaker och skräpmat.
Jag stöder att skollunchen stegvis inkluderar mer vegetarisk mat, vilket också är en miljöfråga.

MENTAL HÄLSA - Ett bra liv börjar med god mental hälsa. Vi måste skapa bättre framtidstro och se till att den psykiska hälsan förbättras bland vår ungdom. För att stärka den psykiska hälsan behöver vi mer personal till familjerådgivningen, skolorna och hälsovården. Vi behöver fler psykiatriska sjukvårdare, skolkuratorer och uppsökande ungdomsarbetare.
Finland behöver också fler lågtröskelmottagningar, dit vem som helst kan gå när hen behöver hjälp. Därtill ska vi kämpa mot utslagning av unga män, ingen ska bli utan utbildning eller rehabilitering.
Förebyggande åtgärder anser jag viktigt så unga inte blir utanför. För unga i utanförskap behövs fler uppsökande ungdomsarbetare till kommunerna och mer statsstöd för ungdomsorganisationer som t.ex. 4H-verksamheten.
Skolorna har ett stort ansvar i att ingripa i mobbningsfall, därför ska vi ge lärare mer befogenheter att ingripa i fall av fysisk, psykisk och nätmobbning. Mobbning ska aldrig tolereras, helt enkelt.
För att minska på sjukskrivningarna bör vi satsa på bättre mental hälsa och mer hälsosamma arbetsmiljöer.

SJUKVÅRDEN: Vasa centralsjukhus ska få erbjuda full dygnet runt-jour, eftersom VCS kan bäst erbjuda betjäning på svenska och finska. 100 000 svenskspråkiga österbottningar ska ha ett sjukhus med service på sitt modersmål. Därtill vill jag stödja att Borgå sjukhus bevaras och förstärks.
Det viktigaste i sjukvården är korta vårdköer, kvalitet och att patienterna är nöjda. För äldre ska vi se till att stärka hemsjukvården. Alla har rätt till god vård. Jag stöder valfriheten inom vården, vi ska ha möjlighet att välja mellan offentliga sektorn, privata företag och tredje sektorn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig