Spela video
260

Blomqvist-Valtonen Elin

"Riksdagen behöver livskraft! Jag vill jobba för ett jämställt och rättvist samhälle. Ett samhälle med världens bästa småbarnspedagogik och världens bästa utbildning. I mitt Finland har alla rätt till jobb och kvinnor o män har rätt till samma lön och samma karriär möjligheter. I mitt Finland har företagaren möjlighet att företaga och växa och arbetstagaren har rätt till arbete. Jag vill se ett samhälle där servicen är tillgänglig för alla. Man måste kunna bo, leva och värka både på landet, i stan och i skärgården. "

31-årig arbetsmarknadspolitsk sakkunnig och samhällspåverkare från Borgå. Född och uppvuxen på landet, i en liten by som heter Hindhår, somrarna har jag spenderat på Vessö i Borgå skärgård, där också halva min släkt är bosatt. Numera är jag bosatt i centrum av Borgå, i ett egnahemshus som min man och jag just byggt.

Mamma till 2-åriga Walter. Walter är min drivkraft och min motivation. I alla beslut jag fattar och när jag utformar min politik utgår jag från honom. Jag vill att han och generationerna efter honom ska få växa upp i ett jämställt samhälle, jag vill att han och hans eventuella barn och barnbarn har möjlighet att simma i haven och njuta av snörika vintrar. Jag vill att hans och de kommande generationerna har de redskap som krävs för att sköta om den åldrande befolkningen, så att både den nuvarande och den kommande generatinen har rätt till en värdefull ålderdom.

Vi bygger framtidens Finland nu.

Namn: Blomqvist-Valtonen Elin
Födelseår: 1987
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Porvoo
Titel: Työmarkkina-asiantuntija
E-post: elin@elinblomqvist.fi
Tel: 0407753040
www: http://www.elinblomqvist.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Utbildning är grunden till en trygg och bra uppväxt.

Alla barn i Finland ska ha rätt till en kvalitativ småbarnspedagogik i friska och fungerande utrymmen och i tillräckligt små grupper. Nästa regering måste återinföra rätten till den subjektiva dagvården, det är barnets rättighet att få dagvård, oberoende föräldrarnas livssituation.

Skolorna i landet måste vara trygga och fungerande. Vi måste satsa på utbildningen och på skol personal. Alla barn ska ha rätt till världens bästa utbildning och lärarna måste ha resurser och tid att lära. Skolorna behöver också mer annan personal, som skolkuratorer, psykologer och studiehandledare. En fungerande grundskola lägger grunden för fortsatt utbildning.

Vi måste öka grundfinansieringen för andra och tredje stadiet. Yrkesskolorna och gymnasierna måste ha tillräckliga resurser för att möjliggöra en kvalitativ utbildning och studerande ska ha rätt till tillräcklig närundervisning. Alla ska ha möjlighet till en utbildning på andra stadiet och därför måste vi göra andra stadiet avgiftsfritt för alla!

Nedskärningarna i tredje stadiet måste sluta! Yrkeshögskolorna måste ges möjlighet att nå de forskningsresruser som finns och vi måste bli bättre på att samarbeta över dualmodellen. Man har nu gjort reform på reform inom tredje stadiet, nu är det dags för högskolorna att få arbetsro! Tredje stadiets utbildning ska också i fortsättningen vara avgiftsfri och vi måste göra utbildningen avgiftsfri också för internationella studerande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

En jämställd arbetsmarknad gynnar alla. För att uppnå detta måste vi genomföra en familjeledighetsreform. Genom att göra det mer lockande för papporna att delta i barnets uppfostran, gör vi det samtidigt möjligt för mammorna att återgå till jobbet. Kvinnornas karriärmöjligheter måste stödas och vi behöver mer kvinnor i ledande position.

vi har ännu en löneskillnad mellan kvinnor och män på i genomsnitt 600 euro i månaden. Denna kan vi bäst komma åt genom att sträva efter mer öppenhet i lönerna och genom att spårra människor att diskutera om sina löner på arbetet. En öppen lönepolitik gynnar alla.

Det ska alltid löna sej att jobba, därför måste vi bygga ett socialskyddssystem som sporrar till arbete och som har mindre fällor än det vi har idag, vare sej det är någon form av basinkomst modell eller inte ska målet vara att det ska spårra till att ta emot ett jobb.

När formen på arbetet ändrar måste också systemen göra det. Vi behöver ett system som inte leder till att den som flyttar sej från att vara löntagare till företagare faller mellan systemen och lever i otrygghet. Vi behöver en form av kombinationsförsäkring där du kan vara medlem både som löntagare och som företagare för att hindra att någon som vill grunda ett bolag ska behöva vara rädd för att inte ha rätt till arbetslöshetsersättning ifall allting inte går som planerat.

Även en företagare ska ha rätt till ett socialskydd - det är i vårt allas bästa!

Vi måste ändra beskattningen för företagare så att man betalar moms på den tjänst man säljer först då tjänsten blivit såld, detta för att det ska vara lättare att idka näring.

Vi måste göra satsningar på välmående i arbetslivet för att uppnå sysselsättningsgraden, utan detta kan vi endast stirra på siffror som inte är lönsamma i längden.

Läs mer i vårt valprogram ›

En levande landsbygd

Landsbyggdens villkor är andra än i städerna och samma tankesätt kan inte appliceras på båda. För att kunna finansiera välfärdsservice på landsbygden krävs starka primärkommuner. Att administrationen centraliseras betyder inte att servicepunkterna måste bli färre och större. Jag vill undvika långa avstånd till skola, hälso- och sjukvård och då när detta inte är möjligt ska alternativ som hälsovårdsbussar och skolskjutsar utredas.

För att kunna upprätthålla en levande landsbygd krävs en god infrastruktur även utanför våra städer. Basvägnätet i Nyland är i dåligt skick och mera resurser måste ges till underhållet. Vi måste satsa på tågtrafiken och linjerna österut får inte glömmas bort på riksnivå!

Eftersom befolkningsunderlaget är litet på landsbygden är kollektivtrafik inte på samma sätt ett alternativ som i städerna. Därför är det viktigt att satsa på att bilarna som körs är så miljövänliga som möjligt.

För att förstärka livskraften på landsbygden, bör man främja lantbrukets strukturer. Förnybara naturtillgångar så som fiskerinäringen, skogsbruket och vattenhushållningen bör vårdas och skötas om.

Jag vill se en levande landsbygd nu och i framtiden! Vi behöver liv både på landet och i stan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig