Spela video
181

Brettschneider Gunvor

"Seniorkraft i politiken - de äldres röst skall höras i samhället. De äldre skall ses som en rikedom och en resurs, inte som belastning och problem. Välfärden måste bestå och omfatta oss alla."

Jag är pensionär med lång erfarenhet av partipolitik och ännu längre erfarenhet av samhällspolitik. Jag var medlem i Helsingfors social-, hälsovårds- samt social-och hälsovårdsnämnd i över 16 år, ersättare i stadsfullmäktige i 12 år och fullmäktigemedlem i fyra. Jag började min yrkesbana som sjuksköterska för att efter fortsatta studier arbeta som socialarbetare vid Rädda Barnen, som lektor i socialt arbete och senare som rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan, som socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm och till sist som t f rektor för Nopus i Göteborg - Nordiska Ministerrådets fortbildningsprogram för ledande tjänstemän inom den sociala sektorn.
Efter hemkomsten till Finland som pensionär engagerade jag mig i SFP och partipolitiken. Jag är grundande medlem av Förbundet Svenska Seniorer i Finland - SFP:s Seniorförbund som jag varit sekreterare och ordförande för. För tillfället är jag I viceordförande i Förbundet och ordförande för regionföreningen Svenska Seniorer i Nyland. Jag har haft och har ett flertal förtroendeppdrag i SFP.
Frivilligt arbete har alltid stått mitt hjärta nära. För tillfället är jag är verksam som ordförande, viceordförande, styrelsemedlem i flera social-och hälsovårdsorganisationer såsom Helsingfors Svenska Reumaförening, De Sjukas Väl, Helsingfors Mission.
Till min utbildning är jag sjuksköterska, socialsköterska och magister i samhällsvetenskaper med socialpolitik som huvudämne.
Jag gillar att läsa, att umgås med släkten och mina vänner och att delta i olika sociala aktiviteter. På sommaren trivs jag tillsammans med min man, prosten Urpo Kokkonen, på sommarstugan Ljungbranten i Kimito där jag sköter mitt miniträdgårdsland och plockar bär och svamp.

Namn: Brettschneider Gunvor
Födelseår: 1933
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsingfors
Titel: Mag. i samhällslära, rektor emerita
E-post: gunvor.brett@gmail.com
Medlem i :
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Ett seniorvänligt samhälle

Vi behöver en ny syn på och nya attityder gentemot det växande antalet äldre i vårt samhälle. I den offentliga diskussionen ses ofta den ökande andelen äldre som en belastning och ett problem. Många äldre upplever att de skuldbeläggs för att de "kostar" för mycket. Vi vill inte betraktas som "problemavfall" - så uttryckte sig en representant för den äldre generationen. Det ökande antalet äldre ända upp till 100-åringar är ju tvärtom ett tecken på att vi lever i ett välfärdssamhälle, som tar hand om sina medlemmar. Det är en rikedom som vi kan vara stolta över.
Då den äldre behöver samhällets stöd, vård och omsorg får detta inte leda till vanvård och utsatthet, som vi hört och läst om de senaste veckorna. SFP:s Seniorförbund har i många år talat för inrättandet av en äldreombudsmannainstans på nationell nivå och möjligen även på kommunal nivå. I samband med de senaste veckornas diskussion om vanvården i en del vårdhem har det visat att både personal, boende och anhöriga har svårt att få sin röst hörd då de upplever missförhållanden i vården. Vi behöver en instans med tillräckligt mandat för att kunna bevaka de äldres rättigheter, en instans som man kan vända sig till för att förhindra att omsorg blir vanvård.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

I dag är det många som inte mår bra i vårt samhälle. Många barn och unga far illa och upplever utsatthet och ensamhet. Vi måste satsa mera på förebyggande arbete bland barn och unga så att ingen lämnas utanför. Fattigdomen bland ensamförsörjare och äldre växer.Vi måste se över de ekonomiska stödåtgärderna så att alla inkluderas i välfärdssamhället. Välmåga uppstår inte enbart genom tillräcklig tillgång till materiella resurser. Delaktighet, tillgång till kultur och andra meningsfulla fritidsaktiviteter är också viktiga för att vi skall må bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Just i dag då jag skriver detta avgick regeringen och därmed gick också landskaps-och vårdreformen i kanvasen. Bra så! Vi behöver nya tag inom social-och hälsovården men
jag håller med dem inom SFP som anser att en stegvis och kontrollerad reform som bygger på befintliga strukturer är den bästa vägen att gå. Vården och omsorgen skall finnas "nära dig" och du skall ha rätt att vara delaktig i vårdprocessen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig