Spela video
43

Harju Kari

"Målet med min politik är att omsorg, vård och utbildning kan garanteras åt alla. Mitt viktigaste verktyg är arbete och företagande. Genom långsiktiga och modiga politiska beslut kan vi skapa förutsättningar för livskraftiga företag. Företag i sin tur skapar arbete. Arbetet ger människorna inkomst och samhället tillräckliga resurser att bevara välfärden, även på landsbygden."

Kor, höbärgning och fiske beskriver min barndom. Den idylliska bilden är lika ljuv som känslan inom mig då jag ser tillbaka på min uppväxttid. Jag är född och uppvuxen i Nedervetil, Kronoby kommun. Mina föräldrar var jordbrukare, så jag och mina syskon fick vänja oss med arbete från barnsben.

Studietiden vid Svenska handelshögskolan varvades med arbete som ungdomsledare i Vasa svenska församling. Efter avlagd magisterexamen fortsatte jag som forskarstuderande med mål att doktorera inom finansiell ekonomi. Jämsides med forskarstudierna arbetade jag som överassistent och timlärare inom ekonomisk matematik och statistik. Högskolemiljön var mycket intressant. Bland det viktigaste jag lärde mig var vikten av kunskap i beslutsfattandet och hur komplicerade till synes enkla frågeställningar inom politik, ekonomi m.m. kan vara.

De senaste åren har jag jobbat som ekonomichef i Kronoby kyrkliga samfällighet. Sedan 2017 har jag suttit bl.a. i kommunfullmäktige och –styrelse i Kronoby kommun. Mina nuvarande intressen är matlagning, musik, litteratur och självstudier inom olika vetenskapsgrenar.

Framom allt annat är jag pappa till min fullvuxne son.

Namn: Harju Kari
Födelseår: 1968
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Kronoby
Titel: Ekonomichef
E-post: kariharju2008@gmail.com
www: https://www.kariharju.fi

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Att arbete skapar välfärd är ingen kliché! Istället innefattar meningen det viktigaste riktlinjen för arbetet i riksdagen. Lönsamma företag investerar och sysselsätter. Den blivande regeringen skall i samarbete med arbetsmarknadsorganisationer utarbeta en hållbar, långsiktig och slagkraftig konkurrenskraftsstrategi, istället för temporära ”KIKY” lösningar. En långsiktig strategi, som iakttas också av kommande beslutsfattare, skapar förutsägbarhet och förtroende som är nödvändig för hållbara investeringar.

Exportindustrin i Finland torde sysselsätta (direkt och indirekt) närmare 1.1 miljoner människor. Satsning på konkurrenskraften har potential att öka antalet sysselsatta märkbart. Största potential har dock små och medelstora företag. Företagandets betydelse för samhället skall framhävas och även misslyckade risktagningar värdesättas. I konkurrenskraftstrategin kunde med fördel ingå förstärkandet av lokala avtal, effektivare behandling av tillstånd, främjande av industrins konkurrensfördelar och avskaffning av hinder som försvårar anställningar i små företag. Finland skall bli internationellt känt som ett företagsvänligt land, där den ekonomiska politiken är förutsägbar och investeringar kan tryggt genomföras.
Med gott sysselsättningsläge kan vi garantera ett jämlikt samhälle med vår vård, omsorg och utbildning åt alla.

Läs mer i vårt valprogram ›

En levande landsbygd

Landsbygden behöver inflyttning! Eftersom nativiteten är för låg i förhållande till en föråldrande befolkning behöver landsbygden framförallt inflyttare. Arbetsgivare, utbildningsanstalt och kommuner/städer skall i samarbete göra insatser för att locka återflyttare och nya blivande finländare som direkt eller med tilläggsskolning kan sysselsättas inom i regionen.

Landsbygden behöver satsning på infrastruktur och tillgänglighet till vård och omsorg. Underhållna vägar och övrig infrastruktur tillsammans med fungerade tjänster möjliggör levande landsbyggt även i framtiden. Landsbygden är beroende av transport. Detta får inte äventyras med eventuella orättvisa skattehöjningar inom transportsektorn.
Landsbygdens behöver närliggande utbildning. Gymnasie-, yrkes- och högskoleutbildning måste vara tillgängligt på rimligt avstånd i regionen. Detta garanterar att företag även i framtiden har utbildad arbetskraft. Med goda utbildningsmöjligheter inom regionen, följer att fler unga utbildade människor stannar kvar.

Landsbygden behöver också livskraftiga närliggande städer som Vasa, Jakobstad och Karleby. Dessa städer fungerar som motorer för hela regionens, även landsbygdens tillväxt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vård, omsorg och utbildning åt alla, är målet med min politik. På grund av demografiska utmaningar, kan vi tyvärr inte fortsätta som förut. Vi behöver en fungerande vårdreform!

Produktiviteten inom social- och hälsovården behöver öka. I arbetet skall vi inte söndra välfungerande vårdformer, utan inleda med att förbättra det som fungerar sämre. Tyngdpunkten i vårdreformen bör ligga där majoriteten av social- och hälsovårdskostnader uppstår. Finland skall också fungera som en föregångare i utveckling och ibruktagande av nätbaserade vårdtjänster. Ett centralt mål är enhetligare datasystem för hela vårdkedjan. Vårdreformen borde, om möjligt, genomföras i ett parlamentariskt samarbete.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig