Spela video
271

Kliucharev-Foy Alexandr

"Från ekonomi till medmänskliget!"

Jag är en 30 år gammal Esbobo och pappa till en 7-årig pojke. Jag är en professionell evenemangsarrangör, socionomstuderande och påverkare. Ursprungligen kommer jag från Azerbajdzjan, men har rötter även i både Öst- och Västeuropa. Integrationspolitik, socialt arbete och ledningsprocesser utgör kärnan i mina kompetensområden. Jag är ordförande för två samhällsorganisationer och i övrigt mycket engagerad i frågor som har med samhällsutvecklingen att göra. Jag vågar att tänka brett och kreativt men samtidigt vetenskapligt.

Mina starkaste sidor är målmedvetenhet och saklighet. Jag gör bara det som jag är bra på och det som jag har ingen tvivel i. För att kunna utarbeta nya, humana och fungerande riktlinjer för Finlands migrations- och välfärdspolitik behövs det just denna sorts kompetens och personliga egenskaper.

Mina hobbyer: ideelt arbete, facklitteratur, familjeliv, judo, fotboll

Namn: Kliucharev-Foy Alexandr
Födelseår: 1989
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Esbo
Titel: Förbundsordförande, socionomstuderande
E-post: alexandrfoy@gmail.com
Tel: +358469542211
www: https://www.alexandrfoy.fi

Viktiga politiska frågor

Invandring och bistånd

De senaste flyktingvågorna medförde en del nya utmaningar för Finland som en välfärd- och rättsstat. Den avgångna regeringen visade dock inget aktivt intresse för att ta hänsyn till de problem och trauman som människor från krigsdrabbade länder bar med sig.

Nuvarande integrationsutbildning är en maskin för att lära ut ett främmande språk. Individen ska kunna från början på ett positivt och effektivt sätt bygga upp sin nya identitet som blivande finländare. Det är nätverk, samt mångsidig kunskap om samhället och kulturen som är nyckel för framgångsrik integration.

Det behövs både teoretiska och praktiska kunskaper där landets historia, kultur och samhälle är inte endast ett tillägg. De måste bli en fullständig och central del av utbildningen runtom vilken utvecklas språkkunskaper.

Dessutom borde baskunskaper i bägge inhemska språken ingå i integrationsutbildningen i alla tvåspråkiga kommuner.

Därför anser jag att de följande åtgärderna är nödvändiga:


• Lättare valideringsprocess för utländska högskolebetyg
• Införande av ett medborgarskapstest som berör bl.a. Finlands kultur, historia och rättsliga principer
• Asylsökande enligt sin förmåga och vilja skall ha tillgång till arbetsmarknaden och TE-tjänster i de branscher där det finns större efterfrågan på arbetskraft.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett seniorvänligt samhälle

Enligt Statistikscentralens prognos är varje fjärde finländare 65+ i slutet av nästa årtiondet. Samhället och alla dess institutioner ska vara anpassade till behov av denna omfattande grupp. Därför är det särskilt viktigt att varje beslut som fattas på både nationell och kommunal nivå, samt alla innovationer som planeras ska fungera oavsett alla våra olika behov och förutsättningar.

Pengar garanterar endast mekaniskt arbete som hör till vården. Det viktigaste är dock känslan av trygghet och meningsfullhet. Och det är människor som ger den. Jag ser ett problem inom det rådande samhälssklimatet, eftersom ålderdom som ämne exkluderas ur offentlig diskussion för att tas upp bara när något inträffar.

Därför anser jag att de följande åtgärderna är nödvändiga:

• Att det inrättas en nationell äldreombudsman
• Bygga broar mellan den yngsta och den äldsta generationen genom samarbete mellan daghem, förskolor och åldringshem som man redan gör i andra länder
• Insatser för att öka familjemedlemmarnas engagemang i de äldres liv samt ökning och överföring av ersättning för närståendevårdare till Fpa

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Inom vården ska lönsamheten vid inga omständigheter gå före kvaliteten och tillgängligheten. Människoliv får inte äventyras av vinstorienterade affärsverksamheter. Vården ska finnas lätttillgänglig enligt klientens behov.

Jag vill arbeta för ett vårdsystem som som ska kunna förebygga problem genom att förse alla i behov av hjälp med nödvändigt stöd i tid.

Därför anser jag att de följande åtgärderna är nödvändiga:

• Att vårdgarantin ska förbättras så att människorna får sin behandling snabbare och inte behöver vänta i köer
• Att säkerställa att det finns en fungerande och tillgänglig vård på svenska som motsvarar efterfrågan
• Att det finns ett nytt hemlikt boende för dig, då du inte längre kan bo hemma. Därför ska det finnas tillräckligt med platser inom olika stödboenden till ett rimligt pris

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig