Spela video
47

Mahdi Ramieza

"Ett Finland för alla"

Jag är ursprungligen från Somalia och är född i Mogadishu. Min familj kom till Jakobstad 1994 på grund av kriget i hemlandet. Största delen av mitt liv har jag bott i Österbotten och kallar mig själv för Österbottning. Jag är ensamstående mamma till en tonåring. Jag är egen företagare och jobbar som integrationskonsult samt samhälls- och hälsokommunikatör. På fritiden älskar jag att träna och läsa böcker.

Jag har alltid tyckt om att vara med och påverka men blev involverad i politiken via Svenska kvinnoförbundet och ställde upp i kommunalvalet 2017 som kandidat för SFP. Jag har valt SFP eftersom de grundvärderingar och principer som partiet står för ligger nära mina egna åsikter och syn på världen och samhället, men även på grund av svenskan. Jag är svenskspråkig invandrare och jag vill kunna kommunicera på det språk jag har lärt mig båda till vardags och i politiken. Ingen skall behöva kämpa för rättigheten att få service på sitt eget språket.

Jag är väldigt engagerad i röda korsets frivilliga arbete och flera nationella samt internationella organisationer som arbetar för att hjälpa utsatta människor. Jag har haft uppdrag i olika utvecklingsprojekt via ”Sahed ry” och via paraplyorganisationen ”Finlands Somali-nätverk” som jobbar bland annat för återuppbyggande av hälsovården i staden Dhusamareb i Somalia och genomför klimatprojekt i olika delar i Somalia. På hemmaplan är jag fullmäktigeledamot i Vasa, ordinarie medlem i social-och hälsovårdsnämnden samt i invandrarrådet och ersättare i byggnadsnämnden samt nämnden för fostran och undervisning.

Mitt mål i politiken är att skapa förutsättningar för alla oberoende av bakgrund. Vi har ett fantastisk land och vi har all den kunskap och kapacitet som behövs för att minska sociala klyftor, segregering, ojämlikhet och otrygghet, allt detta som delar in oss i olika fack istället för att ena oss till ett folk: Finlands medborgare. Vi tar ansvar tillsammans och bygger ett Finland för alla.

Namn: Mahdi Ramieza
Födelseår: 1981
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Vasa
Titel: Företagare, Samhälls kommunikatör och integrationskonsult
E-post: ramkaxaaji@gmail.com
Tel: 0456693811
www: http://ramymahdi.fi/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Finland har ratificerat (gjort till lag) de stora internationella konventionerna för mänskliga rättigheter. Just nu lever Finland inte alltid upp till dessa och det är en skam. T ex flyktingars och asylsökandes rättigheter ligger på en absolut miniminivå och det är nog inte säkert att vissa beslut och fall som avgjorts i Finland skulle klara en granskning av internationella människorättsdomstolar. Inom asylpolitiken kan vi fråga oss varifrån tolkning av ”barnets bästa” kommer när familjer splittras och mammor som bevisligen varit offer för människohandel inte får uppehållstillstånd i vårt land. För ensamkommande minderåriga barn är det sgs omöjligt att få familjeåterförening i Finland.

Det värsta är att p.g.a. de främlingsfientliga attityder som härskar i Finland (och Europa) i dag så börjar idén, att de rättigheter som konventionerna ger inte är bindande, spridas. När människor, ledare och politiker inte längre ser att rättigheterna (och skyldigheterna att upprätthålla dem) är avgörande för att bibehålla vår demokrati och i långa loppet fred, då är det oroväckande. Högerpopulism, nationalism och extremism hotar att förstöra den grund vi står på.

Jag vill att Finland skall vara en föregångare på dessa områden såsom Finland varit tidigare!

Läs mer i vårt valprogram ›

Invandring och bistånd

I de mänskliga rättigheterna ingår en rättssäker process där man litar på myndigheter och beslutsfattande instanser att vara rättvisa. Varje människa har inte rätt till asyl men det är varje människas rätt att söka asyl och få ett beslut grundat på individuell prövning och en rättssäker behandling.

Finlands nuvarande asylpolitik möter tyvärr inte dessa kriterier. Vi som arbetar eller gör frivillig uppdrag stöter gång på gång på fall som bekräftar detta. Den asylsökandes rättigheter till biträde vid asylintervjuer och även andra delar av processen har begränsats av den nuvarande regeringen. Asyl på humanitär grund har avskaffats av samma regering. Processerna blir slarvigt gjorda och fler undersökningar har de facto påvisat att besluten allt mer ofta inte är individuella utan, i någon mån, kollektiva. Ett genusperspektiv saknas också i asylprocessen och som tidigare nämnts bör offer för människohandel beviljas asyl. I nuläget beviljas bara ungefär var fjärde asyl.

Med den nuvarande asylpolitiken kommer vi ytterligare att få en stor utmaning med ett ökat antal papperslösa på våra gator och det gagnar ingen. Papperslösa människor är de som är allra mest utsatta i vårt samhälle, de kan lätt bli offer för människohandel såsom olika typer av slavarbete och prostitution både av finländare och landsmän. Papperslösa är också ytterst lätta att rekrytera av brottsliga ligor av olika kaliber.

Ett sätt för Finland att ta sitt internationella ansvar inom flyktingpolitiken är att öka flyktingkvoten rejält från de 750 personer per år den ligger på nu. Till skillnad från asylsökande anländer kvotflyktingarna i Finland med vetskapen att få stanna i landet. Detta innebär också ofta att du kan känna dig ganska lugn och dina förutsättningar för integration är bättre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och forskningen visar att allt tyder på att vi måste agera nu. Jag förstår ungdomarnas frustration över att så många vet om det, men att inget händer. Det är vår tids viktigaste fråga och därför måste vi göra vad vi kan och se till att alla aktörer i samhället ska agera hållbart. I vissa delar av världen sker avverkning i stor skala utan att man planterar nya träd. Jag jobbade med ett projekt i Somalia år 2017 med syftet att uppmuntra människor att plantera nya träd. Jag såg med mina egna ögon hur människorna vi riktade oss till hade blivit påverkade av klimatförändringarna som lett till uteblivna regnperioder eller översvämningar. Även om jag var medveten om klimatförändringen innan projektet, fick jag en aha-upplevelse och förstod att också jag är en del av problemet. Pga det enorma ekologiska fotavtrycket som mina konsumtionsvanor har på jordens naturresurser, som de i Somalia, är jag delaktig i det som sker där. Efter denna insikt ville jag inte längre beställa saker från konsumtionsfällor som t.ex. Wish. Jag insåg att jag måste börjat handla lokalt och vara medveten om mitt klimatavtryck. Vi kan göra mera på det personliga planet. Mitt mål som politiker är att Finland skall bli koldioxidneutralt 2035.

Det är dags att visa handlingskraft, både på det personliga och det nationella planet!

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig