Spela video
54

Snellman Hans

"En regionernas röst i riksdagen. Erfaren, kunnig, målmedveten, beslutsam kandidat med kristen värdegrund. Hasse är ett säkert och tryggt val. Mer om mig och mitt valprogram på min politiker facebook-sida "

Jag är född i Pedersöre, Ytteresse i en familj med 7 syskon, ett hem präglat av kristna värderingar. Sedan 1978 är jag bosatt i Kaleby, Öja. Gift med Bodil och har 3 barn och 8 barnbarn.

Till professionen är jag polisbefäl, överkommissarie och chef för polisinrättningens i Österbotten tillståndsserviceenhet. Jag har jobbat inom polisen i 40 år. De senaste 29 åren har jag jobbat med olika befäls- och chefsuppgifter, varav 10 års tid som biträdande polischef. Mitt verksamhetsområde är hela polisinrättningens område från Kristinestad till Karleby.

Jag har avlagt polisbefälsexamen vid Polisyrkeshögskolan och magisters examen i förvaltningsvetenskaper vid Tammerfors universitet.

Jag är en social person, med förmåga att lyssna. Jag vågar säga både ja och nej och vågar stå för sina åsikter. Jag är målmedveten, kreativ, omsorgsfull och har samarbetsförmåga.

Jag är en kandidat med gedigen erfarenhet av olika förvaltningsområden och förtroendeuppdrag såsom; (42 år) inom statlig förvaltning, (34 år) av kommunala förtroendeuppdrag, 9 perioder i Karleby stadsfullmäktige samt även styrelse- och olika nämnduppdrag. Jag har suttit flera perioder i Möcs beslutande organ, M-Ö:s lanskapsfullmäktige, Soites fullmäktige och ordförande för dess svenska sektionen. Därutöver även många år i Söfuks styrelse samt Yrkeshögskolan Centrias styrelse. Jag har (23 år) erfarenhet av kyrkliga förtroendeuppdrag, 3 perioder som stiftsfullmäktigeledamot i Borgå stift samt i detta nu som Karleby gemensamma kyrkofullmäktiges viceordförande. Jag har även verkat som många år som delegat i Folktinget och dess styrelsemedlem samt nu som medlem i förvaltningsutskottet.

Jag är en person med ansvarskänsla och stort intresse för samhällsfrågor och politiskt beslutsfattande. Med nämnda erfarenheter och egenskaper ställer jag mig ödmjukt till Ert förfogande som kandidat i kommande riksdagsval.

Familjen och villalivet är naturligtvis de viktigaste sakerna i mitt liv. Vi bor på villan 3-4 månader från maj till september. Jag är en praktisk person, Jag har utövar aktivt mina hobbies och ägnar mig åt praktiska saker. Jag tycker om att utföra arbete med händer. Det är givande att se resultatet av sina händers verk. Ifrågavarande praktiskt arbete ät ett effektivt sätt att koppla av från förvaltningens och beslutsfattandets vardag.

Mina etiska rättesnören och värderingar:
Bemöt andra som du själv bli bemött.
Värderingarna är av många olika slag. För mig är bl.a. följande värderingar viktiga: rättvishet, öppenhet, ärlighet, ödmjukhet, tro, barmhärtighet, tolerans, tron på människans godhet, accepterande av andra, att glädjas över andra, värnandet av vänskapsband, att förlåta, att tacka och att ha omsorg om sig själv.

Namn: Snellman Hans
Födelseår: 1955
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Karleby
Titel: Tillståndsserviceenhetens chef, överkommissarie
E-post: hans.snellman@anvianet.fi
Tel: 0503494638
www: https://www.hanssnellman.home.blog

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

En framgångsrik arbets- och näringslivspolitik med ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning förutsätter en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik.
Endast genom en hållbar tillväxt och en hög sysselsättningsgrad så kan vårt välfärdssamhälle garanteras både nu som på lång sikt. Målet är att sysselsättningsgraden borde vara över 75 procent. Nya arbetsplatser skapas i detta nu främst i de små och medelstora företagen. Lagstiftningen ska stöda, inte försvåra företagande.

Beskatt­ningen å sin sida ska sporra till företagande och arbetande. Inkomstskatten skall hållas på en nivå som sporrar till arbete och samfundsskatten skall likaså hållas på en nivå som främjar företagsamheten. Familjeföretagandet bör sporras med åtgärder som slopande av arvs-. och gåvoskatten vid generationsskiften.

Bristen på arbetskraft i framtiden kan och bör åtgärdas genom familjepolitiska beslut och åtgärder som ger unga familjer möjligheter att skaffa flera barn. Detta är dock inte tillräckligt, utan förutsätter även en ökad arbetskraftsinvandring. Särskilt behov av arbetskraft med yrkesutbildning finns inom handeln, näringslivet, jordbruket, industrin samt sjukvården. De invandrare som i Finland avlagt yrkesutbildning eller högskoleutbildningen borde omgående beviljas arbets- och uppehållstillstånd om förutsättningarna i övrigt uppfylls för beviljande av dessa. Detta skulle till en del tillgodose arbetskraftsbehovet inom vissa sektorer.

En konkret åtgärd för att höja sysselsättningen och minska på bristen på arbetskraft är att samarbetet mellan arbetsgivare, privata arbetsförmedlingar och TE-byråerna skulle intensifieras för att lediga jobb och arbetssökande skulle bättre möta varandra. De till TE-byråerna riktade anslagen för sysselsättningsstöd åt arbetsgivare borde utvecklas på ett sätt som är mera långsiktigt. De regler som nu tillämpats har inte gagnat arbetsgivarna och inte heller personerna som avlönats med sysselsättningsstöd på ett sådant effektivt sätt som det avsetts, eftersom personernas anställningsförhållande med nämnda anslag varat endast 6 månader , varefter person bytts ut mot ny person. Genom ett direkt 2-3 års stöd till en arbetsgivare, kunde nämnda person allt som oftast sysselsättas och få fast tjänst, när personalförhållande ändrats och arbetsgivaren sett att personen egenskaper och kunnande behövs. Därmed skulle statsmakten kunna minska på arbetslösheten och utbetalningen av arbetslöshetsersättningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

En välmående befolkning och välfärd är beroende av många olika faktorer i samhället. Förutom tidigare nämnda arbete och företagande med tryggad utkomst så är bl.a utbildningen, vården, omsorgen, kulturen och idrotten och en välutbyggd infrastruktur sådana områden, som hand i hand skapar förutsättningar för välmågan på individ- och samhällsnivå.

En av de grundläggande pelarna i välmågan utgörs av en tryggad utbildning på alla nivåer, från småbarnspedagogiken till grundskolan, yrkesutbildningen och högskoleutbildningen. Invandrares utbildning bör integreras i ovan nämnda alla studiestigar så effektivt som möjligt, för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för snabb och effektiv integrering i det finländska samhället.
Företagandet och arbete, studier och yrkeskompetens genererar arbetsplats, lön och skatteintäkter. Dessa i sin tur tryggar och skapar förutsättningar för välvärden för oss alla och tryggar utkomsten och uppehället inte minst för barnfamiljer, pensionärer och mindre bemedlade.

Den uppnådda välfärden och välmågan måste underhållas och vårdas. Detta sker genom effektiva förebyggande insatser och en kvalitativ individnära social-, hälso-och sjukvård samt en kundcentrerad äldreomsorg. Tidens krav på åldringsvården kräver nytänkande. Jag anser att den kan konkurrensutsättas till de delar detta kan ske på ett sätt som inte äventyrar individens rätt till kvalitativ vård. Konkurrensutsättningen bör vara baserad på en välgjord utredning och analys av ekonomiska effekter och kvalitativa konsekvenser på individnivå. Dynamiken som uppstår genom konkurrens mellan den offentliga och privata vården kommer att gynna utvecklingen. En sund samverkan mellan den offentliga och privata sektorn driver utvecklingen framåt. Detta förutsätter dock ett dynamiskt och demokratiskt samhälle med insyn och ändamålsenlig lagstiftning. Upphandling och konkurrensutsättning skall vara rättvis och beakta lokala aktörer med befintliga fastigheter och förankring i lokalsamhället.

Vi bör försvara vårt nordiska välfärdssamhälle och allas rätt till lika möjligheter. Det behövs större satsningar på utbildning, en jämlik vård och omsorg samt ett sporrande socialskydd som garanterar alla en skälig utkomst.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialskydd och trygghet

Välfärds- och rättsstaten Finland skall kunna garantera individens och medborgarnas trygghet, grundrättigheterna, den språkliga servicen och landets säkerhet.
Genom en effektivisering av förebyggande åtgärder vidtagna av myndigheter, organisationer och olika aktörer så kan man på ett väsentligt sätt inom samhällets olika sektorer minimera t.o.m. hindra utslagning och utanförskap. Som följd härav kunde väsentliga inbesparingar göras inom bl.a social- och sjukvården. Genom begränsning av tillgängligheten på alkohol och droger kunde de individuella skadeverkningarna på individens hälsa minskas.

En garanterad trygghet innebär även att såväl brand- som polisväsendet garanteras resurser så att de på ett jämlikt sätt finns tillgängliga i landet och att deras uppgifter kan skötas på vederbörligt sätt. Därtill bör även åklagar- och domstolsväsendenas resurser tillgodoses. Hela det förebyggande arbetet och samarbetet mellan de olika myndigheterna bör effektiviseras så att tex alla ärenden som gäller trygghet och säkerhet som tex grövre brott mot människors liv och hälsa skulle kunna förebyggas, de skadliga verkningarna minimeras och ärendena bli avgjorda snarast möjligt.

Inom dessa och övriga tjänsteproducerande myndigheter bör även kundservicen ansikte mot ansikte kunna garanteras i framtiden.

En naturlig del av individens trygghet utgörs av att individens grundläggande fri- och rättigheter blir beaktade inom den offentliga förvaltningen och serviceområdena. Till detta hör även den språkliga servicen.

För att kunna tillgodose medborgarnas grundlagsenliga rättigheter både nu och i framtiden vad gäller språk, kultur och identitet så är det en absolut nödvändighet att eftersträva att det även i framtiden skall finnas förvaltningar med svenska som förvaltningsspråk. Vid strukturella förändringar inom olika offentliga förvaltningsområden bör det i beredningen och beslutsfattandet fästas särskild uppmärksamhet vid att den språkliga servicen inom olika sektorer till alla delar skall fungera på likvärdiga grunder för både svensk- som finskspråkiga invånare.

Människor som blir äldre skall uppmuntras och ges rådgivning och stödas på ett sätt som gör det möjligt att utvecklas i sitt åldrande. Detta på ett sätt som gör det möjligt för dem att känna sig trygga och kunna bo hemma så länge som möjligt. En god nivå skall garanteras inom äldreomsorgen, hemvården och hemsjukvården. Garantipensionen bör vara av sådan storlek att det tryggar en skälig utkomst även för äldre människor.

Tryggheten i ett vidare perspektiv innebär att Finland som nation ytterligare intensifierar det nordiska och europeiska samarbetet och fungerar som en aktiv aktör på den internationella arenan. Genom nordiskt, europeiskt, transatlantisk och global nivå är vi starkare och mer framgångsrik än ett enskilt land.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig