Klimatuppvärmningen ska stanna vid högst 1,5 grader

Ett koldioxidneutrala Finland år 2035

Finland bör arbeta för att den globala uppvärmningen inte ska överskrida 1,5 grader, i enlighet med IPCC:s rekommendationer. Vårt mål är att Finland 2035 är koldioxidneutralt. Effektivt begränsande av den globala uppvärmningen kräver ambitiösa utsläppsmål och internationellt samarbete. Tydliga och genomförbara mål behövs även nationellt och på ett lokalt plan, samt inom samtliga sektorer i samhället. Finland ska ligga i framkanten när det kommer till förutsättningar för att utveckla och använda sig av grön och hållbar teknologi.

Vi har ett särskilt ansvar för andra levande varelser och växtligheten. Vi måste värna om våra ekosystem och artmångfalden, samt förvalta våra naturresurser så att även framtida generationer kan ha glädje av dem.

Vi vill…

 • frångå kolkraft under nästa decennium och öka andelen hållbar förnybar energi både i produktion och konsumtion
 • under 2030-talet frångå fossila bränslen inom energiproduktionen
 • se tydliga satsningar på ny teknik, forskning, utveckling och innovation, som ökar vår energi- och resurseffektivitet samt minskar energibehovet
 • ge företag förutsättningar att vara innovativa i kampen mot klimatförändringen. För det krävs långsiktig politik för att företag ska våga investera, utveckla, sysselsätta och få exportmöjligheter
 • att ekonomiska styrmedel ska främja hållbara val och stödja våra miljö- och klimatmål
 • att Finland aktivt är att vara med och forma EU:s målsättningar kring att minska på utsläppen, öka på förnyelsebar energi och förbättra energieffektiviteten
 • att EU:s växthusgasutsläpp minskar med 55% senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer
 • skapa ett globalt och täckande system för utsläppshandel för att motverka att utsläppen exporteras utanför EU:s gränser.
 • sänka på trafikens utsläpp genom fungerande kollektivtrafik, att förnya bilparken, att möjliggöra att fler kör elbilar, att öka andelen miljövänliga och utsläppssnåla bilar genom beskattningsåtgärder och utbyggnad av tillhörande infrastruktur samt att förbättra tillgången till laddningsstationer.
 • främja en övergång till el- och andra utsläppssnåla bilar genom att bl.a. via beskattningen styra företagsbilparken i denna riktning
 • att alla nya byggnader är energieffektiva och att trähusbyggandet ökar. Vi vill sporra husägare att renovera så att värmesvinnet minskar och byggnader blir mer energieffektiva.
 • att produkters och byggnaders miljöbelastning bedöms genom hela livscykeln, med början från utvinningen av råvaror via produktion, distribution och användning och till den slutliga avfallshanteringen.
 • se till att EU:s direktiv om förbud av engångsartiklar av plast implementeras effektivt och att återvinningen av plast märkbart förbättras.
 • främja delningsekonomi och stärka våra möjligheter att fatta informerade beslut om vilken påverkan vår konsumtion har på miljö och klimat.
 • bevara naturens mångfald och biodiversitet samt se fortsatta krafttag för att minska övergödningen av Östersjön
 • att Finland i uträkningen av kolsänkor eftersträvar lösningar, som baserar sig på forskning och rättvist beaktar skogarnas nationella omständigheter och särdrag
 • vill stärka våra kolsänkor genom ett långsiktigt jord- och skogsbruk samt aktiv skogsvård
 • ha ett hållbart fiske i Östersjön

Vården ska finnas nära människan


Ett koldioxidneutrala Finland år 2035 Finland bör arbeta för att den globala uppvärmningen inte ska överskrida 1,5 grader, i enlighet med IPCC:s rekommendationer. Vårt mål är att Finland 2035 är koldioxidneutralt. Effektivt begränsande av den globala uppvärmningen kräver ambitiösa utsläppsmål och internationellt samarbete. Tydliga och genomförbara mål behövs även nationellt och på ett lokalt plan,...

Läs mer

Alla har rätt till trygghet i vardagen


Ett koldioxidneutrala Finland år 2035 Finland bör arbeta för att den globala uppvärmningen inte ska överskrida 1,5 grader, i enlighet med IPCC:s rekommendationer. Vårt mål är att Finland 2035 är koldioxidneutralt. Effektivt begränsande av den globala uppvärmningen kräver ambitiösa utsläppsmål och internationellt samarbete. Tydliga och genomförbara mål behövs även nationellt och på ett lokalt plan,...

Läs mer