Goda kommunikationer är A och O för Finlands framgång

Våra kommunikationer står inför ett brytningsskede

För ett exportberoende land som Finland är fungerande kommu­nikationer och infrastruktur helt avgörande. En god infrastruktur är avgörande för det finländska närings­livets och industrins framgång. En fungerande trafikpolitik ska för in­dividen betjäna resorna mellan jobb, studier eller övrig sysselsättning och hemmet.

Trafiken och våra kommunika­tioner står inför ett brytnings­skede. Digitaliseringen, artificiell intelligens och robotiseringen spelar en allt större roll. Därför vill vi se modigt nytänkande i trafiksektorn och välkomnar försök med ny tek­nik.

Den statliga finansieringspolitiken för trafikprojekt måste vara i bättre balans och återspegla att det behövs en bredd av olika trafiklösningar i landet.

Vi vill…

 • att vårt järnvägsnät blir mer täckande, vi behöver såväl ny räls som utvecklande av de nuvarande spårsträckorna
 • att våra landsvägar hålls i skick, vägun­derhållet måste prioriteras och resurseras
 • att vinterunderhållet av vägar, plogning och bekämpning av halka, fungerar i hela landet
 • att Helsingfors­Vanda flygfälts ställ­ning som viktig knutpunkt i den globala flygtrafiken utvecklas och att de regionala flygfältens verksamhetsförutsättningar tryggas samt att vi har tillräckligt med flygturer till våra flygfält
 • att kollektivtrafiken är möjligast lock­ande, både i tid och kostnad
 • säkra en fungerande skärgårdstrafik
 • att våra hamnar och farleder hålls i skick för att trygga vår utrikeshandel
 • säkra möjligheterna till färdtjänster i glesbygden genom skräddarsydda lösningar
 • garantera goda kommunikationer också inom datateknik i hela landet, främst med optisk fiber
 • att Finland bör vara en föregångare i digitaliseringen av samhället
 • att delningsekonomins och digitali­seringens möjligheter utnyttjas inom transportsektorn
 • säkra allas rätt till rörlighet så att privatbilister, speciellt i områden utan täckande kollektivtrafik, inte drabbas oskäligt
 • se ett taxisystem som fungerar i prakti­ken och att FPA­taxi ska vara pålitlig och trygg
 • utreda nya finansieringsmodeller och nya trafiklösningar

En levande landsbygd gynnar hela Finland


Våra kommunikationer står inför ett brytningsskede För ett exportberoende land som Finland är fungerande kommu­nikationer och infrastruktur helt avgörande. En god infrastruktur är avgörande för det finländska närings­livets och industrins framgång. En fungerande trafikpolitik ska för in­dividen betjäna resorna mellan jobb, studier eller övrig sysselsättning och hemmet. Trafiken och våra kommunika­tioner står inför ett brytnings­skede....

Läs mer

Ett välkomnande Finland som bär sitt internationella ansvar


Våra kommunikationer står inför ett brytningsskede För ett exportberoende land som Finland är fungerande kommu­nikationer och infrastruktur helt avgörande. En god infrastruktur är avgörande för det finländska närings­livets och industrins framgång. En fungerande trafikpolitik ska för in­dividen betjäna resorna mellan jobb, studier eller övrig sysselsättning och hemmet. Trafiken och våra kommunika­tioner står inför ett brytnings­skede....

Läs mer