Riksdagsvalet är ett utbildningsval

Finlands framgång bygger på kunnande

Utbildningen är en av de starkaste grundstenarna då det kommer till att skapa trygghet. Tryggheten det innebär för alla elever att gå i en frisk skola, på sitt modersmål, och få undervisning av behöriga lärare. Tryggheten i att oberoende av bak­grund har möjlighet att studera på ett universitet. Trygghet i att du har en möjlighet att vidareutbilda dig för att kunna få ett nytt jobb.
Finlands framgång bygger på utbildning, forskning och kunnande. En avgiftsfri, högklassig utbildning är det bästa sättet att skapa jämli­ka förutsättningar för alla. I stället för ogenomtänkta nedskärningar vill vi se medvetna och långsiktiga satsningar på utbildning och forsk­ning. Riksdagsvalet är i högsta grad ett utbildningsval. SFP är det verkliga bildningspartiet.

Vi vill…

 • att rätten till småbarnspedagogik och skolgång på svenska tryggas
 • att alla barn som fyllt tre år ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspeda­gogik per dag
 • att den subjektiva dagvårdsrätten återinförs
 • införa en två­-årig förskola
 • att jämställdhet mellan könen främjas inom småbarnspedagogiken
 • att skolan ska vara en trygg och trivsam plats för såväl elever, lärare som personal
 • att tillgången till god elevvård och mångsidigt stöd bör garanteras längs hela inlärningsstigen. Speciallärare, kuratorer och psykologer ska finnas tillhanda redan i småbarnspedagogiken
 • att trestegsstödet med olika former av riktat stöd till eleven fungerar också i praktiken
 • att skolan ska trygga jämlika förutsätt­ningar för alla barn. Skolan ska stöda och uppmuntra eleven, men också erbjuda större utmaningar och möjligheter till mera krävande uppgifter vid behov.
 • att innehållet i undervisningen i svenska utvecklas så att den blir mer attraktiv för de finskspråkiga eleverna
 • att våra svenskspråkiga elever lär sig en god finska i skolan
 • att våra tvåspråkiga elevers möjlighet att undervisas i modersmålsinriktad finska utvecklas
 • att alla som går ut årskurs 9 ska ha god förmåga i att läsa, räkna, skriva samt uttrycka sig verbalt. Vi vill bryta trenden där särskilt pojkar faller utanför.
 • införa de flexibla, skräddarsydda lösningar för individen som krävs för att för att alla ska kunna få sitt avgångsbe­tyg centralt här är samarbetet med till exempel ungdomsverkstäder, tredje sektorn och arbetsplatser i kombination med aktiv studiehandledning och stöd av mångpro­fessionella elevvårdsteam
 • att redan existerande utbildningsstigar som till exempel tiondeklassen, läroavtal och rehabiliterande verksamhet utvecklas
 • att tillgången till behöriga lärare och barnträdgårdslärare tryggas
 • att andra stadiets utbildning, det vill säga gymnasie-­ och yrkesutbildningen, ska vara avgiftsfri
 • att gymnasiet ger en bred allmänbildande utbildning, samtidigt som yrkesutbildningen ger konkreta färdigheter till ett yrke.
 • införa en närundervisningsgaranti så att alla som studerar vid andra stadiet ska ha tillräckligt med närundervisning
 • att högskoleutbildningen ska vara avgiftsfri även i framtiden
 • att fria bildningens, det vill säga medborgarinstitutens, vuxeninstitutens, arbetarinstitutens och folkhögskolornas verksamhetsförutsättningar tryggas
 • trygga allas möjlighet att vidareutbilda sig för att kunna få ett nytt jobb
 • främja kontinuerligt lärande – finansieringsbasen bör utvidgas och vi vill genom trepartssamarbete utarbeta en modell där arbetsgivare, arbetstagare och den som behöver utbildning deltar i finansieringen
 • att högskolornas grundfinansiering är långsiktig och förutsebar det behövs en tillräcklig grundfinansiering i stället för flera olika kortsiktiga projekt.
 • att den offentliga och privata finansieringen för forskning, utveckling och innovationer år 2025 utgör fyra pro­cent av Finlands bruttonationalprodukt
 • att studiepenningens belopp ska höjas och att studiestödets inkomstgränser höjs med 50 procent

En rättvis och sporrande beskattning


Målet med vår beskattning är att upprätthålla och utveckla vårt nordiska välfärdssamhälle. Skolan, vården och omsorgen, vår infrastruktur, våra kulturinstitutioner och allt det andra som är viktigt för oss är beroende av skattemedel.

Läs mer

Ett välmående Finland


Finlands framgång bygger på kunnande Utbildningen är en av de starkaste grundstenarna då det kommer till att skapa trygghet. Tryggheten det innebär för alla elever att gå i en frisk skola, på sitt modersmål, och få undervisning av behöriga lärare. Tryggheten i att oberoende av bak­grund har möjlighet att studera på ett universitet. Trygghet i...

Läs mer