Städerna ger möjligheter

Städerna finns till för människorna

Urbaniseringen är en global mega­trend som kan ha många fördelar, inte minst ekonomiska och klimat­mässiga. Städernas utveckling, spe­ciellt gällande ekonomi, tillväxt och sysselsättning, är avgörande för hela Finlands framgång.

SFP värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. Städerna finns till för människorna. Vi vill skapa triv­samma, trygga och spännande stads­miljöer som sammanför människor och motverkar segregering. Stads­politiken omfattar flera olika sekto­rer som behöver koordineras bättre. Framgångsrika städer behöver en fungerande stadsregion samt en stark landsbygd.

Vi vill…

  • underlätta för företag att anställa genom att ge städerna mer bestämmande över sin egen arbetsförmedling. Bristen på kunnig arbetskraft är också en utmaning för städerna.
  • motverka segregering i våra städer
  • att stadsplaneringen ska göras smidigare och snabbare. Vi vill underlätta byggande. Tillgång till planerad tomtmark är av avgörande betydelse för att bostadsmarknaden ska fungera.
  • se fler bostäder och förmånligare boende
  • att städer ska kunna fungera som platser för nya innovationer och kultur. Det ska vara möjligt att i städer testa olika pi­lotprojekt innan större förändringar görs nationella.
  • att det förs en bättre koordinering mel­lan städerna och staten för att garantera fungerande och smidig infrastruktur både inom städer som mellan städer
  • att Helsingforsregionen ska få utveck­las med egna särdrag för att klara sig i konkurrensen med andra större interna­ tionella storstäder. Helsingforsregionens framgång gynnar hela Finland.

Tvåspråkigheten tillhör alla / Kaksikielisyys kuuluu kaikille


Städerna finns till för människorna Urbaniseringen är en global mega­trend som kan ha många fördelar, inte minst ekonomiska och klimat­mässiga. Städernas utveckling, spe­ciellt gällande ekonomi, tillväxt och sysselsättning, är avgörande för hela Finlands framgång. SFP värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. Städerna finns till för människorna. Vi vill skapa triv­samma, trygga och spännande...

Läs mer

En levande landsbygd gynnar hela Finland


Städerna finns till för människorna Urbaniseringen är en global mega­trend som kan ha många fördelar, inte minst ekonomiska och klimat­mässiga. Städernas utveckling, spe­ciellt gällande ekonomi, tillväxt och sysselsättning, är avgörande för hela Finlands framgång. SFP värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. Städerna finns till för människorna. Vi vill skapa triv­samma, trygga och spännande...

Läs mer