En levande landsbygd gynnar hela Finland

Vardagen på landsbygden ska vara lätt Vi vill se en levande landsbygd och skärgård. Det ska vara lätt att leva i vardagen, arbeta och vara företagare på landsbygden. Därför behöver vi en modern region- och landsbygdspolitik som innebär att regionerna ges möjlighet till att utveckla sina egna särdrag och styrkor. Här har staten en viktig

Bekanta dig

Goda kommunikationer är A och O för Finlands framgång

Våra kommunikationer står inför ett brytningsskede För ett exportberoende land som Finland är fungerande kommu­nikationer och infrastruktur helt avgörande. En god infrastruktur är avgörande för det finländska närings­livets och industrins framgång. En fungerande trafikpolitik ska för in­dividen betjäna resorna mellan jobb, studier eller övrig sysselsättning och hemmet. Trafiken och våra kommunika­tioner står inför ett brytnings­skede.

Bekanta dig

Ett välkomnande Finland som bär sitt internationella ansvar

Finland ska vara en pålitlig aktör Finland ska vara en pålitlig aktör i det internationella samarbetet och en nation som tar ansvar i biståndspolitiken samt den internationella människorättsarkitekturen. Det ska göras på hemmaplan genom att ta emot dem som blivit tvungna att fly från sina hem, men också genom aktivt deltagande i globala miljö-, klimat-,

Bekanta dig

Europa

Vi behöver mer Europa, inte mindre SFP är Finlands mest EU­-vänliga parti. Finland ska gå i täten för att arbeta för ett mer modernt, mer jämställt, mer hållbart och konkur­renskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprin­cipen och demokratin. Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU. De

Bekanta dig

Norden – tillsammans är vi starkare

Norden ska bli världens mest integrerade region Finlands plats är i väst och de övriga nordiska länderna är våra närmaste internationella samarbetsparter. Genom samarbete i Norden på regional, europeisk, transatlantisk och global nivå är vi mer framgångsrika än som enskilt land. Vi anser att de nordiska länderna ska samarbeta betydligt mer på den internationella arenan.

Bekanta dig

Säkerhet förutsätter samarbete

Ett trovärdigt, nationellt försvar Finland ska vara aktivt inom det internationella samarbetet, med målsättningen att skapa fred, trygghet och stabilitet. Det gör vi som en aktiv part i det nordiska, europeiska och transatlantiska samarbetet samt som medlem i FN- och OSSE. Vi ska vara en aktiv fredsmedlare och konfliktlösare och delta i internationella krishanteringsoperationer, både

Bekanta dig