RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Kyse on arvoista Me Ruotsalaisessa kansanpuolueessa haluamme, että kaikilla ihmisillä on oikeus päättää omasta elämästään ja poluista, joita he haluavat kulkea. Kaikilla tulee olla vapaus unelmoida ja myös toteuttaa unelmansa. Meillä on oltava vapaus elää rauhassa, pelkäämättä – turvassa. Meidän on voitava päättää omasta ruumiistamme, uskonnostamme ja mielipiteistämme. Meillä on oltava vapaus yrittäjyyteen ja työhön.

Lue lisää

Korkeampi työllisyys antaa entistä paremman hyvinvoinnin

Haluamme vaalia pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaamme. Vastuullinen ja kestävä pitkäjänteinen talouspolitiikka on hyvinvointimme perusta. Jotta hyvinvointia voidaan jakaa, se on ensin luotava. Velkataakan lisääminen ei ole vaihtoehto. Työpaikkojen määrän kasvu edistää paremmin hyvinvointia. Työllisyysasteen olisi oltava yli 75 prosenttia. Tämä edellyttää aktiivisia toimenpiteitä sekä poliittiselta päätöksenteolta että työmarkkinajärjestöiltä. Työmarkkinoittemme on uudistuttava. Uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa pieniin ja

Lue lisää

Oikeudenmukainen ja kannustava verotus

Verotuksemme tavoite on ylläpitää ja kehittää pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaamme. Koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto, infrastruktuurimme ja kaikki muut meille tärkeät asiat ovat riippuvaisia verovaroista. Tarvitsemme siksi tehokasta, oikeudenmukaista ja ennakoitavissa olevaa verotusta. Verojärjestelmän on oltava mahdollisimman yksinkertainen ja läpinäkyvä, jotta kaikki kansalaiset tietävät, miksi he maksavat veroa. Suomen kokonaisveroaste kuuluu EU-maiden korkeimpiin. Verotuksen tulisi kannustaa työntekoon ja

Lue lisää

Eduskuntavaalit ovat koulutusvaalit

Koulutus on yksi vakauden vahvimmista tukipilareista. Kaikilla oppilailla on oltava oikeus opiskella terveessä koulussa ja saada opetusta äidinkielellään pätevien opettajien toimesta. Sinun on voitava luottaa siihen, että sinulla perhetaustastasi riippumatta on mahdollisuus korkeakouluopintoihin. Sinulla on myös oltava mahdollisuus jatkokoulutukseen, jotta voit saada uuden työn itsellesi. Suomen menestys perustuu koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen. Maksuton, korkeatasoinen koulutus

Lue lisää

Hyvinvoiva suomi

Haluamme, että suomalaiset voivat hyvin. Hyvät vapaa-ajan harrastukset ovat keskeisessä osassa hyvinvointia kehitettäessä. Tarvitsemme siksi riittävää liikunta- ja kulttuuritarjontaa. Suomi ei ole ainoastaan tuhansien järvien, vaan myös tuhansien yhdistysten maa. Vapaaehtoistoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja parantaa elämänlaatua. Kulttuuri-, urheilu-, kotiseutu- ja yhdistystoiminta vahvistavat identiteettiä ja sosiaalista pääomaa, ja niillä on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Haluamme… luoda edellytykset

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on oltava ihmisten lähellä

Kaikilla on oikeus korkeatasoiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kotipaikasta ja tuloista riippumatta. Sinun on sairastuessasi päästävä nopeasti lääkäriin riippumatta siitä, missä asut ja miten paksu lompakkosi on. Hoidon ja hoivan saanti on turvattava molemmilla kansalliskielillämme, ruotsiksi ja suomeksi. Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen, mutta se ei saa heikentää palveluja, vaan sen pitää parantaa niitä. RKP asettaa

Lue lisää

Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä enintään 1,5 asteeseen

Suomen on tehtävä töitä sen eteen, ettei ilmasto lämpene 1,5 astetta enempää eli ylitä IPCC:n suosituksia. Tavoitteemme on, että Suomi on hiilineutraali valtio 2035. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen edellyttää kunnianhimoisia päästötavoitteita ja kansainvälistä yhteistyötä. Kansallisella ja paikallisella tasolla sekä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla tarvitaan selkeitä ja toteuttamiskelpoisia tavoitteita. Suomen tulee olla eturivissä vihreän ja kestävän teknologian kehittämisedellytysten

Lue lisää

Kaikilla on oikeus turvalliseen arkeen

Kenenkään ei pidä Suomessa pudota väliin, eikä elää pelossa. Haluamme kestävällä tavalla kehittyvän yhteiskunnan, jossa myöskään kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ei unohdeta. Meidän on pysäytettävä yhteiskunnan eriarvoistuminen. Haluamme torjua ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaaliturvamme on uudistamisen tarpeessa. Sosiaaliturvan on oltava kannustava. Työn vastaanottamisen on aina oltava kannattavampaa kuin työstä kieltäytymisen. Sosiaaliturvan on kuitenkin samanaikaisesti taattava kohtuullinen

Lue lisää

Kaikkien on saatava ikääntyä turvallisesti

Haluamme ikäystävällisen yhteiskunnan, jossa ikäihmiset voivat tuntea olevansa turvassa. Sinun on vanhetessasi voitava asua turvallisesti omassa kodissasi niin pitkään kuin itse haluat. Kun sitten et enää voi asua kotona, sinulle on löydyttävä turvallinen uusi asuinpaikka. Turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeätä, että ikääntyessään saa palvelua omalla äidinkielellään. Se on varmistettava. Haluamme… toimivan kotihoidon ja kotisairaanhoidon että

Lue lisää

Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa

Haluamme, että kaikille lapsille tarjotaan yhdenvertainen ja hyvä alku elämälle. Kaikilla lapsilla on oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen taustasta riippumatta. Vanhempien pitää myös helpommin voida joustavasti yhdistää perhe- ja työelämä. Haluamme vähentää kasvussa olevaa lapsiköyhyyttä. Rima on mielestämme asetettava korkealle – Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa. Tarvitsemme siksi nyt vahvaa poliittista tahtoa, jotta voimme muokata yhteiskuntaamme

Lue lisää

Kaksikielisyys kuuluu kaikille – tvåspråkigheten tillhör alla

Suomen kaksikielisyys on ainutlaatuinen rikkaus, jota on vaalittava huolella. Haluamme Suomen, jossa kaikilla on mahdollisuus elää arjessaan kahdella kansalliskielellämme, ruotsiksi ja suomeksi. Suomen kielilainsäädäntö on maailman paras, mutta me haluamme, että sitä noudatetaan myös käytännössä. Kaksikielisyys edellyttää sekä poliittista tahtoa että myönteistä asennetta. Haluamme… RKP:n aloitteesta laaditun kansallis­kielistrategian päivittämistä ja ­kehittämistä taata kaikille sosiaali- ja

Lue lisää

Kaupungit ovat mahdollistajia

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, josta voi seurata monia etuja varsinkin talouden ja ilmaston kannalta. Etenkin kaupunkien kehityksellä talouden, kasvun ja työllisyyden osa-alueilla on ratkaiseva merkitys koko Suomen menestykselle. RKP vaalii kaikkia Suomen kaupunkeja koosta riippumatta. Kaupungit ovat olemassa ihmisiä varten. Haluamme luoda viihtyisiä, turvallisia ja jännittäviä kaupunkialueita, jotka saattavat ihmisiä yhteen ja auttavat torjumaan eriarvoistumista.

Lue lisää

Elävästä maaseudusta hyötyy koko suomi

Haluamme elävän maaseudun ja saariston. Arkisen elämän, työnteon ja yrittäjyyden on oltava helppoa maaseudulla. Siksi tarvitsemme nykyaikaista alue- ja maaseutupolitiikkaa, joka antaa alueille mahdollisuuden kehittää omia erityispiirteitään ja vahvuuksiaan. Valtio on tässä työssä avainasemassa voidessaan mahdollistaa ja luoda edellytyksiä esimerkiksi panostuksiin infrastruktuuriin ja hyviin liikenneyhteyksiin. Tarvitsemme vahvaa, ympäristö- ja ilmastoystävällistä kotimaista raaka-aine- ja elintarviketuotantoa. Kestävää

Lue lisää

Hyvät liikenneyhteydet ovat yksi suomen menestyksen avaintekijöistä

Toimivat liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ovat täysin ratkaisevassa asemassa Suomen kaltaiselle viennistä riippuvaiselle maalle. Hyvä infrastruktuuri on elinehto Suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden menestykselle. Toimiva liikennepolitiikka palvelee yksilöä hänen matkoillaan kotoa töihin, opiskelemaan tai vapaa-ajan harrastuksiin. Liikenne ja viestintä ovat murrosvaiheessa. Digitalisaatiolla, tekoälyllä ja robotiikalla on yhä suurempi merkitys. Peräänkuulutamme siksi rohkeaa uudisajattelua liikennesektorilla ja toivotamme kaikki

Lue lisää

Pohjoismaat – yhdessä olemme vahvempia

Suomen paikka on lännessä ja muut Pohjoismaat ovat lähimmät kansainväliset yhteistyökumppanimme. Tekemällä yhteistyötä alueellisella tasolla Pohjoismaissa, Euroopassa ja transatlanttisella tasolla sekä maailmanlaajuisesti, menestymme paremmin kuin yksin. Mielestämme Pohjoismaiden pitäisi tehdä huomattavasti nykyistä enemmän yhteistyötä kansainvälisellä näyttämöllä. Pohjoismaista hyvinvointimallia voitaisiin aktiivisemmin esitellä kansainvälisissä yhteyksissä. Pohjoismaista pitää tulla maailman parhaiten integroitu alue. Pohjoismaista yhteistyötä yhä vaikeuttavat rajaesteet

Lue lisää

Vieraanvarainen ja kansainvälisen vastuunsa kantava suomi

Suomen on oltava kansainvälisessä yhteistyössä luotettava toimija ja valtio, joka kantaa vastuunsa kehitysapupolitiikasta sekä kansainvälisestä ihmisoikeusarkkitehtuurista. Se on tehtävä kotikentällä ottamalla vastaan omista kodeistaan pakenemaan joutuneet, mutta myös osallistumalla aktiivisesti maailmanlaajuisten ympäristö-, ilmasto- ja kehitysasioiden hoitoon sekä antamalla kehitysmaille kokonaisvaltaista taloudellista tukea. Haluamme vieraanvaraisen Suomen. Inhimillisyys ja suvaitsevaisuus ovat maahanmuuttopolitiikkamme perusta. Kotouttamispolitiikkamme neljä tukipilaria ovat;

Lue lisää

Eurooppa

Tarvitsemme enemmän eurooppaa, emme vähempää RKP on Suomen EU-myönteisin puolue. Suomen on oltava eturintamassa kehittämässä nykyaikaisempaa, tasa-arvoisempaa, kestävämpää ja kilpailukykyisempää EU:ta, joka puolustaa yhteisiä arvoja ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta. Suomen on mielestämme oltava aloitteellinen ja rakentava vaikuttaja EU:ssa. Olisi hyvä, jos pohjoismaiset EU-maat tekisivät vielä nykyistä aktiivisempaa yhteistyötä yhteisten etujen ajamiseksi. EU:n pitää olla yhdistävä

Lue lisää

Turvallisuus edellyttää yhteistyötä

Suomen pitää olla aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä tavoitteenaan luoda rauhaa, turvallisuutta ja vakautta. Teemme tätä työtä aktiivisena pohjoismaisen, eurooppalaisen ja transatlanttisen yhteistyön osapuolena sekä YK:n ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE:n jäsenenä. Meidän pitää jakaa asiantuntemustamme toimimalla aktiivisena rauhanvälittäjänä ja konfliktien ratkaisijana sekä osallistumalla kansainvälisiin sotilas- ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Turvallisuuspolitiikkamme perustan on oltava uskottavassa kansallisessa puolustuksessa. Yleinen

Lue lisää